Zásady ochrany osobních údajů

Společnost HYALIT spol. s r.o., IČ 61775185, se sídlem Kašperské Hory, Náměstí 3, PSČ 341 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 5690 (dále také „My"), jako správce osobních údajů, Vás chceme informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme, shromažďujeme, využíváme a ukládáme vaše osobní údaje.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 

1.            Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,

2.            Za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,

3.            Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva,

4.            Jaké jsou ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů naše povinnosti.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@hotelkasperk.cz

 

Osobních údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji. Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím registračních karet, dále údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s obchodní spoluprací a osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti HYALIT spol. s r.o. prostřednictvím našeho webu nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme mimo naši zákonnou povinnost shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že nám byly zaslány osobní údaje osoby mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese HYALIT spol. s r.o., Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory nebo e-mailem na adrese info@hotelkasperk.cz

 

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb a obchodní spoluprací, používáme k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, dále pro splnění zákonných povinností, či případně, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 18-ti měsíců od jejich získání a dále jsou v omezeném rozsahu uchovávány po pro z důvodu uplatnění možných nároků nejdéle však po dobu deseti let od jejich poskytnutí služby či realizace obchodní spolupráce.

Vaši e-mailovou adresu poskytnutou nám pro účely zasílání reklamních sdělení dále zpracováváme po dobu pěti let od jejího poskytnutí proto, abychom Vás informovali o službách, událostech nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Právním odůvodněním zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto účely je Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat dopisem adresovaným naší společnosti, e-mailem na adrese info@hotelkasperk.cz nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich reklamních a marketingových e-mailů.

Naše společnost využívá služeb třetích stran při zasílání e-mailů. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran. Zpracovávané osobní údaje subjektů nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)            právo na přístup k osobním údajům,

b)           právo na opravu,

c)            právo na výmaz („právo být zapomenut"),

d)           právo na omezení zpracování údajů,

e)           právo vznést námitku proti zpracování,

f)            právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@hotelkasperk.cz nebo poštovní adrese HYALIT spol. s r.o., Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory.

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Z důvodu Vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Vyžadujeme od Vás a zpracováváme údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků.

Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit nejvíce však o další dva měsíce.

Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou.  Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy info@hotelkasperk.cz nebo na adrese HYALIT spol. s r.o., Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, poskytování účetních a právních služeb, realizaci propojení hostů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.

 

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů bude informace, o této skutečnosti k dispozici na našich webových stránkách. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5. 2018

Nejbližší akce v Hotelu Kašperk

Červencové noční prohlídky na hradě Kašperk

11.07.2024 od 00:00, oživené prohlídky o méně známých kapitolách historie hradu.

Rezervace +420 376 324 113

Více informací

Nezmeškejte žádnou novinku v Hotelu Kašperk.
Zaregistrujte se pro odběr aktuálních informací do Vaší e-mailové schránky.


Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasím se zpracováním své e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení o produktech, službách a akcích společnosti HYALIT spol. s r.o.
Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobního údaje (e-mailové adresy) za shora uvedeným účelem naleznete ZDE
Captcha